fbpx

CÀMPING RIEMBAU

Política de privacitat

Política de Privacitat

A continuació expliquem el tractament de les seves dades personals i els drets que l’assisteixen segons la normativa vigent de protecció de dades –Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals, i normativa que el desenvolupa, d’ara endavant, “normativa de protecció de dades” o “RGPD”.

I.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és TURISCAMP S.A. (d’ara endavant en el que respecta a aquest document, “l’empresa”) amb domicili social en c/ Santiago Rusiñol s/n, 17250-Platja d’Aro, Girona. Si té alguna consulta relativa a protecció de dades pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: rgpd@riembau.com.

II.- Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades?

L’ empresa informa a l’interessat que les seves dades seran tractades, amb les següents finalitats:

 1. Formulari de contacte: En cas d’haver captat les seves dades a través del formulari de contacte, aquestes seran tractades per a donar resposta, en primera instància, a les consultes, sol·licituds, comentaris, dubtes, queixes o qualsevol altra inquietud que ens hagi fet arribar a través dels mateixos.

Legitimació: Aquest tractament es legitima en el consentiment de l’interessat. L’interessat podrà retirar el seu consentiment seguint les instruccions marcades en l’apartat IV.

 1. Sol·licituds rebudes via email o a través de les xarxes socials: En cas d’haver captat les seves dades via email o xarxes socials, aquestes seran tractades per a donar resposta, en primera instància, a les consultes, sol·licituds, comentaris, dubtes, queixes o qualsevol altra inquietud que ens hagi fet arribar a través dels mateixos.

Legitimació: Aquest tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims de l’empresa. En qualsevol moment el client podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les instruccions marcades en l’apartat IV.

 1. Formulari de treballa amb nosaltres: En cas d’haver captat les seves dades a través del formulari Treballa amb Nosaltres, aquestes dades seran tractades per a gestionar la seva sol·licitud i la seva participació en processos de selecció actuals i futurs.

Legitimació: Aquest tractament es legitima en el consentiment de l’interessat. L’interessat podrà retirar el seu consentiment seguint les instruccions marcades en l’apartat IV.

 1. Gestió de la reserva i serveis contractats. Per a poder gestionar i formalitzar la compra de productes i prestació dels serveis oferts per l’empresa, el client disposa de dos canals directes: pàgina web (https://www.riembau.com/) o via telefònica.

En cas de que la contractació sigui realitzada per mitjans telefònics, l’empresa pot procedir a la gravació de la trucada amb l’objectiu d’acreditar i verificar la contractació realitzada pel client. L’empresa informarà sempre de la gravació de la trucada, entenent el client que la continuació amb la trucada implica la seva conformitat amb aquesta gravació i tenint en compte que la no conformitat implicarà la impossibilitat de gestionar la petició de reserva que el client pretengui realitzar.

Per a gestionar la reserva sol·licitada pel client, l’empresa haurà de tractar les dades personals que el client faciliti a través dels formularis de recollida de dades.

De la mateixa manera, l’empresa tractarà aquella informació necessària per a gestionar les peticions de modificació o anul·lació de reserves sol·licitades pel client.

En cas de que en camps de redacció lliure o via telefònica, el client faciliti dades relatives a la seva salut per a gestionar serveis específics, l’empresa entén que aquestes dades són comunicades voluntàriament pel client, atès que no existeix petició prèvia d’aquesta informació i únicament seran tractades per a gestionar la petició del client (per exemple, serveis adaptats en base a necessitats especials).

Legitimació: Aquest tractament és necessari per a l’execució del contracte.

 1. Compliment de les obligacions d’índole comptable, legal, fiscal i administrativa.

Legitimació: Aquest tractament és necessari per obligació legal.

 1. Enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà relatives a productes, serveis, promocions, esdeveniments o qualsevol altra notícia rellevant per a l’usuarique puguin ser atractives pel client.

Legitimació: Aquest tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims de l’empresa. En qualsevol moment el client podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les instruccions marcades en l’apartat IV.

 1. Enviament de comunicacions corporatives: l’empresa podrà remetre-li a través de qualsevol tipus de comunicat (e-mail, Newsletter, , etc.) comunicats corporatius per a mantenir al client informat de novetats del Càmping

Legitimació: Aquest tractament només serà realitzat si l’empresa compta amb el consentiment del client. El client podrà retirar el seu consentiment seguint les instruccions marcades en l’apartat IV.

 1. Gestió de reclamacions de clients. Per a gestionar aquelles reclamacions que el client interposi en relació amb els serveis contractats en el càmping, l’empresa rebrà la informació relativa a la reclamació generada, amb l’objectiu de tramitar aquesta reclamació. D’aquesta manera, l’empresa ha de poder accedir a la informació generada per part del client en el càmping per atendre adequadament la reclamació interposada.

Legitimació: Aquest tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims de l’empresa. En qualsevol moment el client podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les instruccions marcades en l’apartat IV.

 1. Informació al client. L’empresa disposa d’un servei d’informació al client per a la resolució de peticions generades pels clients o potencials, en relació tant al subministrament d’informació prèvia a la contractació de reserves com a les qüestions que puguin sorgir sobre la reserva realitzada o els serveis oferts pel càmping.

Legitimació : Aquest tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims de l’empresa. En qualsevol moment el client podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les instruccions marcades en l’apartat IV.

 1. Procediments judicials o administratius. L’empresa, davant possibles procediments judicials o administratius que poguessin derivar-se arran de serveis oferts o prestats per part del càmping, tractarà aquella informació necessària per a presentar les al·legacions oportunes, exercir el seu dret de defensa o interposar aquelles reclamacions que estimi convenients en funció dels fets ocorreguts.

Legitimació: Aquest tractament es basa en obligacions legals, marcades per les normes administratives (principalment, la Ley de Procedimiento Administrativo Común) o resulta necessari per a que l’empresa pugui exercir el seu legítim dret a la tutela judicial efectiva, tant en el seu dret de defensa com en la interposició de reclamacions judicials que estimi oportuna, basant-se en la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 1. Remissió d’enquestes de qualitat. Amb la finalitat d’avaluar el nivell de satisfacció dels clients amb els productes i/o serveis contractats, se’ls remetran enquestes de qualitat amb l’objectiu d’obtenir la seva opinió sobre els mateixos.

Legitimació: Aquest tractament es basa en l’ interès legítim de l’empresa. El client sempre podrà oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions marcades en l’apartat IV.

 1. Gestió d’incidències del sistema. L’empresa tractarà aquella informació necessària dels seus clients per a gestionar qualsevol incidència reportada o que la empresa detecti pels seus propis medis. Aquest tractament de dades únicament serà realitzat amb la finalitat de solucionar la incidència i solucionar aquells problemes derivats de la mateixa. L’empresa entén que ostenta un interès legítim de prevenir la seguretat dels seus actius informàtics, així com per solucionar incidències que posin en risc aquesta seguretat o la continuïtat de la prestació dels serveis oferts als seus clients.

Legitimació: Aquest tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims de l’empresa. En qualsevol moment el client podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les instruccions marcades en l’apartat IV.

III.-  Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals a les quals es tingui accés es tractaran mentre es mantingui la relació contractual o la finalitat per a la qual van ser recollides. Després d’això, l’empresa conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació contractual o quan les mateixes deixin de ser pertinents per als fins recollits, degudament bloquejats, per a la seva posada a disposició de les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment. L’empresa procedirà a la supressió física de les seves dades una vegada transcorreguts aquests terminis.

Tanmateix, si el client no s’ha oposat a la recepció de comunicacions comercials, l’empresa podrà tractar les seves dades personals conforme al  que es descriu en la present clàusula informativa.  Podrà donar-se de baixa de la recepció d’aquestes comunicacions si així ho considera oportú a través dels medis indicats en l’apartat IV.

IV.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els interessats podran exercitar, si ho desitgen, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, a través dels següents mitjans:

 • Mitjançant enviament de sol·licitud per escrit a l’adreça postal abans indicada, aportant la documentació necessària que ens permeti verificar la seva identitat (còpia del DNI, passaport, poder de representació legal, NIE, etc).
 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça rgpd@riembau.com.
 • Presencialment

Els interessats podran, en relació amb aquells tractaments que estiguin basats en l’obtenció del seu consentiment, retirar el seu consentiment a través del procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

Els interessats podran sol·licitar l’oposició a aquells tractaments basats en l’ interès legítim de l’empresa, en especial a la recepció de comunicacions comercials, i recepció d’enquestes.

V.- Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que l’empresa tracta són les dades personals recollides a través de:

 • Els nostres canals directes:
 • Els nostres canals indirectes:
  • A través de la missatgeria de les xarxes socials

VI.- Davant quina autoritat pot exercitar les seves reclamacions?

En cas que entengui que s’han vist vulnerats els seus drets en matèria de protecció de dades o tingui qualsevol reclamació relativa a la seva informació personal, vostè podrà dirigir-se mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça rgpd@riembau.com, adjuntant a aquesta sol·licitud, còpia del seu DNI, NIF o document oficial que l’identifiqui.

En qualsevol cas, els interessats sempre podran anar davant la Agencia Española de Protección de Datos, autoritat de control en matèria de protecció de dades, http://www.agpd.es., C/Jorge Juan número 6, 28001, Madrid.